322,422 تومان قیمت هر یک متر مربع
152,270 تومان قیمت هر یک متر مربع
28,600 تومان قیمت هر یک متر مربع
117,284 تومان قیمت هر یک متر مربع
109,000 تومان قیمت هر یک متر مربع
117,284 تومان قیمت هر یک متر مربع
167,097 تومان قیمت هر یک متر مربع
154,000 تومان قیمت هر یک متر مربع
158,920 تومان قیمت هر یک متر مربع
149,700 تومان قیمت هر یک متر مربع
320,350 تومان قیمت هر یک متر مربع
199,688 تومان قیمت هر یک متر مربع